Disclaimer

Eigenaar

De website van Govaerts Executive Search zijn eigendom van Govaerts Executive Search (KvK nr. 61410810)

Gebruik

Uw toegang tot en gebruik van deze website vindt plaats onder de voorwaarden en bepalingen zoals hieronder aangegeven. Door toegang te zoeken tot en gebruik te maken van de website geeft u aan, akkoord te gaan met bedoelde voorwaarden en bepalingen. Govaerts Executive Search besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die zijn geplaatst op haar website. Desalniettemin is het mogelijk, dat er in zowel de website van Govaerts Executive Search, als de aan deze website gelieerde sites, onjuistheden en onvolkomenheden voorkomen. Govaerts Executive Search accepteert geen enkele verantwoordelijkheid voor enigerlei verlies of schade die voortvloeit uit eventuele fouten of onjuistheden op deze site. Iedere bezoeker die gebruik maakt van de informatie op deze website doet dit volledig voor eigen risico.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

In geen enkel geval is Govaerts Executive Search aansprakelijk ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst of inkomsten en verlies aan contracten of orders, die op enigerlei wijze voortvloeit of verband houdt maar niet beperkt hoeft te zijn tot:

  1. Defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website;
  2. De informatie die op of via deze website wordt aangeboden;
  3. Het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Govaerts

    Executive Search aan u wordt gezonden;

  4. De werking of het niet-beschikbaar zijn van deze website;
  5. Misbruik van deze website;
  6. Verlies van gegevens.

De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook indien Govaerts Executive Search op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van het optreden van dergelijke schade.

Intellectuele eigendomsrechten

Govaerts Executive Search, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkenrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie, waaronder mede begrepen software, audio, video, tekst, logo’s en foto’s. Behoudens persoonlijk, niet commercieel, gebruik is het niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Govaerts Executive Search of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Het is niet toegestaan om de informatie en/of vormgeving te kopiëren, te vermenigvuldigen of te bewerken.